Research: Home | Publications

Publications


Cover Features


Journal Publications

*:Corresponding Author; +: Equal Contribution  

2018

128. Quanyin Hu, Qian Chen, Zhen Gu*, “Advances in Transformable Drug Delivery Systems”, Biomaterials, in press, 2018. Link (Invited Review)

127. Zhen Gu*, Xiaoyuan Chen*, “Drug Delivery Towards Skin", Advanced Drug Delivery Reviews, in press, 2018. Link (Editorial for Special Issue on "Skin-Associated Drug Delivery)

126. Chao Wang+, Jinqiang Wang+, Xudong Zhang, Shuangjiang Yu, Di Wen, Quanyin Hu, Yanqi Ye, Hunter Bomba, Xiuli Hu, Zhuang Liu, Gianpietro Dotti, Zhen Gu*, “In Situ Formed Reactive Oxygen Species-Responsive Scaffold with Gemcitabine and Checkpoint Inhibitor for Combination Therapy”, Science Translational Medicine, in press, 2018. Link

125. Yuqi Zhang, Jinqiang Wang*, Anna R. Kahkoska, John B. Buse, Zhen Gu*, “Bioresponsive Microneedles with a Sheath Structure for H2O2 and pH Cascade-Triggered Insulin Delivery”, Small, 1704181, 2018. Link

124. Junjie Yan, Yue Lu, Min Yang*, Zhen Gu*, “Advances in Liquid Metals for Biomedical Applications”, Chemical Society Reviews, in press, 2018. Link (Cover Feature)

123. Meng Liu†, Shiyang Shen†, Di Wen, Mengru Li, Teng Li, Xiaojie Chen, Zhen Gu*, Ran Mo*, “Hierarchical Nanoassemblies-Assisted Combinational Delivery of Cytotoxic Protein and Antibiotic for Cancer Treatment”, Nano Letters, 18(2294), 2018. Link

122. Yuqi Zhang, Jicheng Yu, Li Qiang*, Zhen Gu*, “Nanomedicine for Obesity Treatment”, Science China Life Sciences, in press, 2018. Link (Invited Review)

121. Zhaowei Chen+, Quanyin Hu+, Zhen Gu*, "Leveraging Engineering of Cells for Drug Delivery", Accounts of Chemical Researchin press, 2018. Link

120. Jinqiang Wang, Yanqi Ye, Jicheng Yu, Anna R. Kahkoska, Xudong Zhang, Chao Wang, Wujin Sun, Ria D. Corder, Zhaowei Chen, Saad A. Khan, John B. Buse, Zhen Gu*, "Core-Shell Microneedle Gel for Self-Regulated Insulin Delivery", ACS Nanoin press, 2018. Link

119. Zhaowei Chen+, Jinqiang Wang+, Wujin Sun, Edikan Archibong, Anna R. Kahkoska, Xudong Zhang, Yue Lu, Frances S. Ligler, John B. Buse, Zhen Gu*, "Synthetic beta cells for fusion-mediated dynamic insulin secretion", Nature Chemical Biology, 14(86). Link

118. Yanqi Ye, Jicheng Yu, Di Wen, Anna R. Kahkoska, Zhen Gu*, “Polymeric Microneedles for Transdermal Protein Delivery”, Advanced Drug Delivery Reviews, in press, 2018. Link

117. Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Zhen Gu*, "Advances in Bioresponsive Closed-loop Drug Delivery Systems", International Journal of Pharmaceutics, in press, 2018. Link

116. Ying-Li Luo, Cong-Fei Xu, Hong-Jun Li , Zhi-Ting Cao, Jing Liu, Ji-Long Wang, Xiao-Jiao Du, Xian-Zhu Yang*, Zhen Gu, and Jun Wang*, “Macrophage-Specific in Vivo Gene Editing Using Cationic Lipid-Assisted Polymeric Nanoparticles”, ACS Nano, in press. Link

115. Chao Wang, Di Wen, Zhen Gu*, "Cellular Bioparticulates with Therapeutics for Cancer Immunotherapy", Bioconjugate Chemistry, in press. Link (Special Issue on "Bioconjugate Chemistry for Immunotherapy")

114. Junnan Tang, Teng Su, Ke Huang , Phuong-Uyen Dinh, Zegen Wang, Adam Vandergriff, Michael T. Hensley, Jhon Cores, Tyler Allen, Taosheng Li, Erin Sproul, Emily Mihalko, Leonard J. Lobo, Laura Ruterbories, Alex Lynch, Ashely Brown, Thomas George Caranasos, Deliang Shen, George Andrew Stouffer, Zhen Gu, Jinying Zhang, Ke Cheng*, "Targeted repair of heart injury by stem cells fused with platelet nanovesicles", Nature Biomedical Engineeringin press. Link

113. Shuangjiang Yu, Dianliang Zhang, Chaoliang He*, Wujin Sun, Rangjuan Cao, Shusen Cui, Mingxiao Deng, Zhen Gu*, Xuesi Chen*, "Injectable Thermo-Sensitive Polypeptide-based CDDP-Complexed Hydrogel for Improving Localized Antitumor Efficacy", Biomacromolecules, 18(4341), 2018. Link

2017

112. Junjie Yan, Jicheng Yu, Chao Wang, Zhen Gu*, "Red Blood Cells for Drug Delivery", Small Methods, in press, 2017. Link

111. Guang Yang, Yue Lu, Hunter N. Bomba, Zhen Gu*, "Cysteine-rich Proteins for Drug Delivery and Diagnosis", Current Medicinal Chemistry, 24, 2017. Link

110. Chunfang Gu, Hoai-Nghia Nguyen, Douglas Ganini, Zhaowei Chen, Henning J Jessen, Zhen Gu, Huanchen Wang, Stephen B Shears, "KO of 5-InsP7 kinase activity transforms the HCT116 colon cancer cell line into a hypermetabolic, growth-inhibited phenotype", Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. (PNAS), 114(11968), 2017. Link

109. Yanqi Ye, Chao Wang, Xudong Zhang, Quanyin Hu, Yuqi Zhang, Qi Liu, Di Wen, Joshua Milligan, Adriano Bellotti, Leaf Huang, Gianpietro Dotti, Zhen Gu*, "A Melanin-Mediated Cancer Immunotherapy Patch", Science Immunology, 2(eaan5692), 2017. Link

108. Naveed Bakh, Mabel Cortinas, Michael Weiss, Robert Langer, Daniel Anderson, Zhen Gu, Sanjoy Dutta, Michael Strano*, "Glucose responsive insulin by molecular and physical design", Nature Chemistry, 9(937), 2017. Link

107. Yuqi Zhang+, Qiongming Liu+, Jicheng Yu,  Shuangjiang Yu, Jinqiang Wang,  Li Qiang*, Zhen Gu*, “Locally-Induced Adipose Tissue Browning by Microneedle Patch for Obesity Treatment”, ACS Nano, 11(9223), 2017. Link (see more)

106. Yue Lu, Zhen Gu*, "Kidney Physiology: A Size Bandpass Filter", Nature Nanotechnology, in press, 2017. (News & Views) Link

105. Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Anna R. Kahkoska, Zhen Gu*, "Bioresponsive Transcutaneous Patches", Current Opinion in Biotechnology, 48(28), 2017. Link

104. Jinqiang Wang, Yuqi Zhang, Edikan Archibong, Frances S. Ligler*, Zhen Gu*, "Leveraging H2O2 Levels for Biomedical Applications", Advanced Biosystems, in press. (Invited Article) Link

103. Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Wujin Sun, Anna R. Kahkoska, Jinqiang Wang, John B. Buse, Zhen Gu*, "Insulin-Responsive Glucagon Delivery for Prevention of Hypoglycemia", Small, in press, 2017. (Cover Feature) Link

102. Chao Wang, Wujin Sun, Yanqi Ye, Hunter N. Bomba, Zhen Gu*, “Bioengineering of Artificial Antigen Presenting Cells and Lymphoid Organs”, Theranostics, 7(3504), 2017. Link

101. Yue Lu, Yiliang Lin, Zhaowei Chen, Yang Liu, Shuangjiang Yu, Wei Gao*, Michael D. Dickey*, Zhen Gu*, "Enhanced Endosomal Escape by Light-fueled Liquid-metal Transformer", Nano Letters, 17(2138), 2017. Link

100. Xiuli Hu, Yuqi Zhang, Zhigang Xie, Xiabin Jing, Adriano Bellotti, Zhen Gu*, "Stimuli-Responsive Polymersomes for Biomedical Applications", Biomacromolecules, 18(649), 2017. (Invited Perspective; Cover Feature) Link

99. Chao Wang, Yanqi Ye, Wujin Sun, Jicheng Yu, Jinqiang Wang, David Lawrence, John Buse, Zhen Gu*, “Red Blood Cells for Glucose-Responsive Insulin Delivery”, Advanced Materials, in press, 2017. Link

98. Chao Wang, Yanqi Ye, Quanyin Hu, Adriano Bellotti, Zhen Gu*, “Tailoring Biomaterials for Cancer Immunotherapy: Emerging Trends and Future Outlook”, Advanced Materials, in press, 2017. Link

97. Yuqi Zhang, Jicheng Yu, Anna Kahkoska, Zhen Gu*, "Photoacoustic Drug Delivery", Sensors, in press, 2017. Link

96. Chao Wang, Wujin Sun, Yanqi Ye, Quanyin Hu, Hunter Bomba,  Zhen Gu*, " In situ Activation of Platelets with Checkpoint Inhibitors for Post-Surgical Cancer Immunotherapy", Nature Biomedical Engineering, 0011, 2017. (Featured by Nature, Nature Biomedical Engineering, Nature Reviews Drug Discovery, Nature Reviews Clinical Oncology) Link

95. Jicheng Yu, Chenggen Qian, Yuqi Zhang, Zhen Cui, Yong Zhu, Qun-Dong Shen, Frances Ligler, John Buse, Zhen Gu*, "Hypoxia and H2O2 Dual-Sensitive Vesicles for Enhanced Glucose-Responsive Insulin Delivery", Nano Letters, 17(733), 2017. Link

94. Chenggen Qian, Yulei Chen, Peijian Feng, Xuanzhong Xiao, Mei Dong, Jicheng Yu, Quanyin Hu, Qundong Shen*, Zhen Gu*, "Conjugated Polymer Nanomaterials for Theranostics", Acta Pharmacologica Sinica, in press, 2017.

93.Quanyin Hu, Wujin Sun, Chenggen Qian, Hunter N. Bomba, Hongliang Xin, Zhen Gu*, "Relay Drug Delivery for Amplifying Targeting Signal and Enhancing Anticancer Efficacy", Advanced Materials, 29(1605803), 2017. Link

92. Ping’an Ma, Haihua Xiao, Chang Yu, Jianhua Liu, Ziyong Cheng, Haiqin Song, Xinyang Zhang, Chunxia Li, Jinqiang Wang, Zhen Gu*, Jun Lin*, "Enhanced Cisplatin Chemotherapy by Iron Oxide Nanocarrier-Mediated Generation of Highly Toxic Reactive Oxygen Species", Nano Letters, 17(928), 2017. Link

91. Jin Di, Jicheng Yu, Qun Wang, Shanshan Yao, Dingjie Suo, Yanqi Ye, Matthew Pless, Yong Zhu, Yun Jing, Zhen Gu*, "Ultrasound-Triggered Noninvasive Regulation of Blood Glucose Levels Using Microgels Integrated with Insulin Nanocapsules", Nano Research, 10(1393), 2017. Link

90. Chenggen Qian, Peijian Feng, Jicheng Yu, Yulei Chen, Quanyin Hu, Wujin Sun, Xuanzhong Xiao, Qun-Dong Shen*, Zhen Gu*, "Anaerobe-inspired anticancer nanovesicles", Angewandte Chemie International Edition, 10(2588), 2017. (Hot Paper; Cover Feature) Link

89. Wujin Sun, Zhen Gu*, "Tailoring Non-Viral Delivery Vehicles for Transporting Genome-Editing Tools", Science China Materials, accepted, 2017.(Invited Review)

88. Xiuli Hu, Jicheng Yu, Chenggen Qian, Yue Lu, Anna R. Kahkoska, Zhigang Xie, Xiabin Jing, John B. Buse, Zhen Gu*, "H2O2-Responsive Vesicles Integrated with Transcutaneous Patches for Glucose-Mediated Insulin Delivery", ACS Nano, 11(613), 2017. Link

87. Yuqi Zhang, Jicheng Yu, Jinqiang Wang, Nicholas J. Hanne, Zheng Cui, Chenggen Qian, Chao Wang, Hongliang Xin, Jacqueline H. Cole, Caterina M. Gallippi*, Yong Zhu*,  Zhen Gu*, "Thrombin-Responsive Transcutaneous Patch for Auto-Anticoagulant Regulation", Advanced Materials, 29(1604043), 2017. Link

86. Xudong Zhang, XinLiang, Jianjun Gu, Danfeng Chang, Jinxie Zhang, Zhaowei Chen, Yanqi Ye, Chao Wang, Wei Tao, Xiaowei Zeng, Gan Liu, Yongjun Zhang*, Lin Mei*,  Zhen Gu*, "Investigation and Intervention of Autophagy to Guide Cancer Treatment with Nanogels", Nanoscale, 9(150), 2017. Link

85. Quanyin Hu, Zhen Gu*, "Engineering Platelet-Mimicking Drug Delivery Vehicles", Frontiers of Chemical Science and Engineering, 1, 2017. (Invited Article) Link

2016

84. Yue Lu, Alex Aimittee, Robert Langer*,  Zhen Gu*, "Bioresponsive Materials", Nature Reviews Materials, 1(16075), 2016. Link

83. Zhen Gu*, "Introduction to special issue-Responsive Materials and Systems: Toward Smart and Precision Medications", Bioengineering and Translational Medicine, 1(235). 2016. (Editorial) Link

82. Yuqi Zhang+, Jicheng Yu+, Hunter Bomba, Yong Zhu*, Zhen Gu*, "Mechanical Force-Triggered Drug Delivery", Chemical Reviews, 116(12536), 2016. Link

81. Yanqi Ye, Jinqiang Wang, Quanyin Hu, Gabrielle M. Hochu, Hongliang Xin, Choa Wang, Zhen Gu*, "Synergistic transcutaneous immunotherapy enhances antitumor immune responses through delivery of checkpoint inhibitors", ACS Nano, 10(8956), 2016. Link

80. Jicheng Yu, Xiuli Hu, Zhen Gu*, "Stimuli-Responsive Delivery of Therapeutics for Diabetes Treatment", Bioengineering and Translational Medicine, 1(323), 2016. Link

79. Chao Wang*, Yanqi Ye, Zhen Gu*, "Local Delivery of Checkpoints Antibodies", Human Vaccines & Immunotherapeutics, 13(245), 2016. (Invited Article) Link

78. Quanyin Hu, Chenggen Qian, Wujin Sun, Jinqiang Wang, Zhaowei Chen, Hunter N. Bomba, Hongliang Xin, Qundong Shen, Zhen Gu*, "Engineered Nano-platelets for Enhanced Treatment of Multiple Myeloma and Thrombus", Advanced Materials, 28(9573), 2016. Link

77. Lingyan Lv, Xin Liu, Baoyan Wang, Yan Jian, Wei Lv , Yue Zhao, Huihui Shi, Quanyin Hu, Hongliang Xin, Qunwei Xu*, Zhen Gu, "Enhanced Antiglioblastoma Efficacy of Neovasculature and Glioma Cells Dual Targeted Nanoparticles", Molecular Pharmaceutics, 13(3506), 2016. Link

76. Yue Zhao, Yan Jiang, Wei Lv, Zhongyuan Wang, Lingyan Lv, Baoyan Wang, Xin Liu, Yang Liu, Quanyin Hu, Wujin Sun, Qunwei Xu, Hongliang Xin*, Zhen Gu, "Dual Targeted Nanocarrier for Brain Ischemic Stroke Treatment", Journal of Controlled Release, 233(64), 2016. Link

75. Chao Wang+, Yanqi Ye+, Gabrielle M. Hochu, Hasan Sadeghifar, Zhen Gu*,"Enhanced Cancer Immunotherapy by Microneedle Patch-Assisted Delivery of Anti-PD1 Antibody", Nano Letters, 16(2334), 2016. Link

74. Wujin Sun, Wenyan Ji, Quanyin Hu, Jicheng Yu, Chao Wang, Chenggen Qian, Gabrielle Hochu, Zhen Gu*, "Transformable DNA Nanocarriers for Plasma Membrane Targeted Delivery of Cytokines", Biomaterials, 96(1), 2016. Link

73. Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Xiuli Hu, Wujin Sun, Chao Wang, Yanqi Ye, Yuyan Weng, Zhen Gu*, "Internalized Compartments Encapsulated Nanogels for Targeted Drug Delivery", Nanoscale, 8(9178), 2016. Link

72. Chenggen Qian, Yulei Chen, Sha Zhu, Jicheng Yu, Lei Zhang, Peijian Feng, Xin Tang, Xuanzhong Xiao, Qun-Dong Shen*, Zhen Gu*, "ATP-Responsive and Near-Infrared-Emissive Nanocarriers for Anticancer Drug Delivery and Real-Time Imaging", Theranostics, 6(1053), 2016. (Invited Article) Link

71. Chenggen Qian+, Jicheng Yu+, Yulei Chen+, Quanyin Hu, Xuanzhong Xiao, Wujin Sun, Chao Wang, Qun-Dong Shen*,  Zhen Gu*, "Light-Activated Hypoxia-Responsive Nanocarriers for Enhanced Anticancer Therapy", Advanced Materials, 28(3313), 2016. (Cover Feature) Link

70. Jicheng Yu, Zhen Gu*, "Hypoxia-Sensitive Materials for Biomedical Applications", Annals of Biomedical Engineering, 44(1931), 2016. (Invited Article for special issue on "Biomaterials") Link

69. Wujin Sun, Wenyan Ji, Quanyin Hu, Zhen Gu*, "Leveraging Physiology for Precision Drug Delivery", Physiological Reviews, 97(189), 2017. (Invited Article) Link

68. Yanqi Ye+, Jicheng Yu+, Chao Wang, Nhu-Y Nguyen, Glenn M. Walker, John B. Buse, Zhen Gu*, "Microneedles Integrated with Pancreatic Cells and Synthetic Glucose‐Signal Amplifiers for Smart Insulin Delivery", Advanced Materials, 28(3115), 2016. (Cover Feature) Link

67. Ran Mo, Zhen Gu*, "Tumor Microenvironment and Intracellular Signal-Activated Nanomaterials for Anticancer Drug Delivery", Materials Today, 19(274), 2016. Link

66. Quanyin Hu, Wujin Sun, Yue Lu, Hunter Bomba, Yanqi Yue, Tianyue Jiang, Ari Isaacson,  Zhen Gu*, "Tumor Microenvironment-Mediated Construction and Deconstruction of Extracellular Drug-Delivery Depots", Nano Letters, 16(1118), 2016. Link

65. Choa Wang, Wujin Sun, Yanqi Ye, Grace Wright, Andrew Wang, Zhen Gu*, "Inflammation‐Triggered Cancer Immunotherapy by Programmed Delivery", Advanced Materials, 28(8912), 2016. Link

64. Dongquan Shi, Xingquan Xu, Yanqi Ye, Kai Song, Yixiang Cheng, Jin Di, Quanyin Hu, Jianxin Li, Huangxian Ju, Qing Jiang*, Zhen Gu*,"Photo-Crosslinked Scaffold with Kartogenin-Encapsulated Nanoparticles for Cartilage Regeneration", ACS Nano, 10(1292), 2016. Link

63. Yuqi Zhang, Yong Zhu*, Zhen Gu*, "Elastic Drug Delivery: could treatments be triggered by patient movement?", Nanomedicine, 11(323), 2016. (Invited Editorial) Link

62. Wujin Sun, Zhen Gu*, "ATP-Responsive Drug Delivery Systems", Expert Opinion on Drug Delivery, 13(311), 2016. (Invited Article) Link

2015

61. Yue Lu, Quanyin Hu, Yiliang Lin, Dennis B. Pacardo, Chao Wang, Wujin Sun, Frances S. Ligler, Michael D. Dickey, Zhen Gu*, "Transformable Liquid-Metal Nanomedicine", Nature Communications, 6(10066), 2015. Link

60. Jicheng Yu, Yuqi Zhang, Yanqi Ye, Rocco DiSanto, Wujin Sun, Davis Ranson, Frances Ligler, John Buse, Zhen Gu*, "Microneedle-Array Patches Loaded with Hypoxia-Sensitive Vesicles Provide Fast Glucose-Responsive Insulin Delivery", Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. (PNAS),112(8260), 2015. (Most-Accessed Paper; Featured by Nature (News and View), Science (homepage headline news), Washington Post, C&EN News, The Telegraph, Chemistry World ) Link

59. Quanyin Hu, Wujin Sun, Chao Wang, Zhen Gu*, "Recent Advances in Cocktail chemotherapy by Combination Drug Delivery Systems", Invited Manuscript for Advanced Drug Delivery Reviews, 98(19), 2015. Link

58. Quanyin Hu, Wujin Sun, Chenggen Qian, Chao Wang, Hunter Bomba, Zhen Gu*, "Anticancer Platelet-Mimicking Nanovehicles", Advanced Materials, 27(7043), 2015. (Selected as a "VIP Paper" by the journal; Cover Feature; Highlighed by C&EN News, Popular Science, Fox News, Science Daily) Link

57. Wujin Sun, Wenyan Ji, Jordan M. Hall, Quanyin Hu, Chao Wang, Chase L. Beisel*, Zhen Gu*, "Self-Assembled DNA Nanoclews for the Efficient Delivery of CRISPR-Cas9 for Genome Editing", Angewandte Chemie International Edition,127(12197), 2015. (Selected as a "Hot Paper" by the journal; Front Cover Feature; Highlighed by C&EN News, Gen, Science Daily) Link

56. Yanqi Ye, Jicheng Yu, Zhen Gu*, "Versatile Protein Nanogels Prepared by In Situ Polymerization", Macromolecular Chemistry and Physics, 217(333), 2015. (Invited Article; “Young Talents in Polymer Science” Specific Issue) Link

55. Jin Di, Shanshan Yao, Yanqi Ye, Zheng Cui, Jicheng Yu, Tushar K. Ghosh, Young Zhu*, Zhen Gu*,"Stretch-Triggered Drug Delivery from Wearable Elastomer Containing Therapeutic Depots", ACS Nano, 9(9407), 2015. (Featured by Science Daily, UNC News Room, NC State News Room and Phys.Org) Link

54. Bingxi Yan, Boyi Li, Forest Kunecke, Zhen Gu, Liang Guo*, "Polypyrrole-Based Implantable Electroactive Pump for Controlled Drug Microinjection", ACS Applied Materials & Interfaces,7(14563), 2015. Link

53. Samir Mitragotri*, Daniel G. Anderson, Shawn X. Chen, Edward K. Chow, Dean Ho, Alexander V. Kabanov, Jeffrey M. Karp, Kazunori Kataoka, Chad A. Mirkin, Sarah Hurst. Petrosko, Jinjun Shi, Molly M. Stevens, Shouheng Sun, Sweehin Teoh, Subbu S. Venkatraman, Younan Xia, Shutao Wang, Zhen Gu*, Chenjie Xu*, "Accelerating the Translation of Nanomaterials in Biomedicine", ACS Nano, 9(6644), 2015. (Most-Accessed Paper) Link

52. Jin Di, Jinwook Kim, Quanyin Hu, Xiaoning Jiang*, Zhen Gu*, "Spatiotemporal Drug Delivery Using Laser-Generated-Focused Ultrasound System", Journal of Controlled Release, 220(592), 2015. Link

51. Xiaohui Li, Jicheng Yu, Naiyan Lu, Yuyan Weng*, Weidong Zhang, Zhijun Hu, Yuqiang Ma, Zhen Gu*,"Confinement-Induced Nanocrystal Alignment of Conjugated Polymer by the Soft-Stamped Nanoimprint Lithography", Chinese Physics B, in press, 2015. Link

50. Wujin Sun, Yue Lu, Zhen Gu*, "Rolling Circle Replication for Engineering Drug Delivery Carriers", Editorial for Therapeutic Delivery, 6(765), 2015. Link

49. Jin Di, Jicheng Yu, Yanqi Ye, Davis Ranson, Abby Jindal, Zhen Gu*, "Engineering Synthetic Insulin-Secreting Cells Using Hyaluronic Acid Microgels Integrated with Glucose-Responsive Nanoparticles", Cellular and Molecular Bioengineering, 8(445), 2015. (Invited Article for the Young Innovators Special Issue) Link

48. Dennis B. Pacardo, Bhanu Neupane, S. Michaela Rikard, Yue Lu, Ran Mo, Sumeet R. Mishra, Joseph B. Tracy, Gufeng Wang, Frances S. Ligler,* and Zhen Gu*, "Dual Wavelength-Activatable Gold Nanorods Complex for Synergistic Cancer Treatment", Nanoscale,7(12096), 2015. Link

47. Wenyan Ji, Wujin Sun, Jinmei Feng, Tianshun Song, Dalu Zhang, Pingkai Ouyang, Zhen Gu, Jingjing Xie*, "Characterization of a novel N-acetylneuraminic acid lyase favoring N-acetylneuraminic acid synthesis", Scientific Reports, 5(9341), 2015. Link

46. Tianyue Jiang, Wujin Sun, Nancy A. Burns, Saad A. Khan, Ran Mo, Zhen Gu*, "Furin-Mediated Sequential Delivery of Anticancer Cytokine and Small-Molecule Drug Shuttled by Graphene", Advanced Materials, 27(1021), 2015. (Cover Feature; Featured by Top Health News of Science Daily, UNC News Room, NC State News Room and FierceDrugDelivery) Link

45. Dennis Pacardo, Frances Ligler*, Zhen Gu*, "Programmable Nanomedicine: Synergistic and Sequential Drug Delivery Systems", Nanoscale, 7(3381), 2015 Link

44. Ran Mo, Tianyue Jiang, Wujin Sun,  Zhen Gu*, "ATP-Responsive DNA-Graphene Hybrid Nanoaggregates for Anticancer Drug Delivery", Biomaterials, 50(67), 2015. Link

43.Yuqi Zhang, Jicheng Yu, Qundong Shen, Zhen Gu*, "Glucose-Responsive Synthetic Closed-Loop Insulin Delivery Systems", Progress in Chemistry, 1(11), 2015. Link

42. Wujin Sun, Zhen Gu*, "Engineering DNA-Scaffolds for Delivery of Anticancer Therapeutics", Biomaterials Science, 3(1018), 2015. (Invited Article for "Polymeric Biomaterials in Cancer Nanotechnology Special Issue") Link

41. Rocco DiSanto, Vinayak Subramanian, Zhen Gu*, "Recent advances in nanotechnology for diabetes treatment", WIREs Nanomedicine & Nanobiotechnology, 7(548), 2015. (Invited Review) Link

  

2014

40. Wujin Sun, Tianyue Jiang, Yue Lu, Margaret Reiff, Ran Mo, Zhen Gu*, "Cocoon-like Self-Degradable DNA-Nanoclew for Anticancer Drug Delivery", Journal of the American Chemical Society,136(14722), 2014. (Featured by Top Health News of Science Daily, UNC News Room, NC State News Room and FierceDrugDelivery) Link

39. Wanyi Tai, Ran Mo, Jin Di, Vinayak Subramanian, Xiao Gu, John Buse, Zhen Gu*, "Bio-Inspired Synthetic Nanovesicles for Glucose-Responsive Release of Insulin", Biomacromolecules, 15(3495), 2014. (Most-Accessed Paper; Featured by HigherEducationWorks) Link

38. Ran Mo, Tianyue Jiang, Jin Di, Wanyi Tai, Zhen Gu*, "Emerging Micro- and Nanotechnology Based Synthetic Approaches for Insulin Delivery", Chemical Society Reviews, 43(3595), 2014. (Invited Review) Link

  

37. Yue Lu, Ran Mo, Wanyi Tai, Wujin Sun, Dennis B. Pacardo, Chenggen Qian, Qundong Shen, Frances S. Ligler, Zhen Gu*, "Self-Folded Redox/pH Dual-Responsive Nanocarriers for Anticancer Drug Delivery", Chemical Communications, 50(15105), 2014. Link

36. Muxun Zhao, Yarong Liu, Renee Hsieh, Nova Wang, Wanyi Tai, Kye-ll Joo, Pin Wang, Zhen Gu, Yi Tang*, "Clickable Protein Nanocapsules for Targeted Delivery of Recombinant p53 Protein", Journal of the American Chemical Society, 136(15309), 2014. Link

35. Quanyin Hu, Prateek Katti, Zhen Gu*, "Enzyme-Responsive Nanomaterials for Controlled Drug Delivery", Nanoscale, 6(12273), 2014. (Invited Review) Link

  

34. Ran Mo, Tianyue Jiang, Zhen Gu*, "Enhanced Anticancer Efficacy by ATP-Mediated Liposomal Drug Delivery", Angewandte Chemie International Edition, 53(5810), 2014. (Featured by Science Daily, SciBX (Nature/BioCentury), WorldPharmNews, Phys.Org, Kurzweilai, Nanowerk and FierceDrugDelivery.) Link

33. Ran Mo, Tianyue Jiang, Rocco DiSanto, Wanyi Tai, Zhen Gu*, "ATP-Triggered Anticancer Drug Delivery", Nature Communications, 5, 3364, 2014. (*Most-accessed article in Nature Communications; Featured by Daily Headline of Nature, Nature Asia, F1000 Prime, Science Daily, Kurzweilai, WNCT TV and FierceDrugDelivery.) Link

Access the recommendation on F1000Prime

  

32. Yue Lu, Wujin Sun, Zhen Gu*, "Stimuli-Responsive Nanomaterials for Therapeutic Protein Delivery", Journal of Controlled Release, 194(1), 2014. Link

31. Wanyi Tai, Ran Mo, Yue Lu, Tianyue Jiang, Zhen Gu*, "Folding Graft Copolymer with Pendant Drug Segment for Co-Delivery of Anticancer Drugs", Biomaterials, 35(7194), 2014. (Featured by Science Daily, WorldPharmNews, Eureka! Science News, Kurzweilai and Nanowerk.) Link

30. Dennis Pacardo, Bhanu Nupane, Gufeng Wang, Zhen Gu, Glenn Walker, Frances Ligler*, "A Temperature Microsensor for Measuring Laser-Induced Heating in Gold Nanorods", Analytical & Bioanalytical Chemistry,407(719), 2015. Link

29. Wujin Sun, Yue Lu, Zhen Gu*, "Advances in Anticancer Protein Delivery using Micro-/Nanoparticles", Particle, 31(1204), 2014. (Invited Article for "the Particles for Healthcare Applications Special Issue") Link

28. Jicheng Yu, Yu-Lei Chen, Yu-Qi Zhang, Xi-Kuang Yao, Cheng-Gen Qian, Jun Huang, Sha Zhu, Xi-Qun Jiang, Qun-Dong Shen*, Zhen Gu*, "pH-Responsive and Near-Infrared-Emissive Polymer Nanoparticles for Simultaneous Delivery, Release, and Fluorescence Tracking of Doxorubicin in vivo", Chemical Communications, 50(4699), 2014. Link

  

27. Ran Mo, Tianyue Jiang, Zhen Gu*, "Recent Progress in Multi-Drug Delivery to Cancer Cells by Liposomes", Nanomedicine, 9(1117), 2014. (Invited Editorial Article) Link

  

26. Yizhou Dong, Ahmed A. Eltoukhy, Christopher A. Alabi, Omar F. Khan, Omid Veiseh, J. Robert Dorkin, Sasilada Sirirungruang, Hao Yin,  Benjamin C. Tang, Jeisa M. Pelet, Delai Chen, Zhen Gu, Yuan Xue, Robert Langer, Daniel G. Anderson*,"Lipid-Like Nanomaterials for Simultaneous Gene Expression and Silencing In Vivo", Advanced Healthcare Materials, 3(1392), 2014. Link

  

25. Ying Chen, Jingya Nan, Yue Lu, Chunpeng Wang, Fuxiang Chu, Zhen Gu*, "Hybrid Fe3O4-Poly (Acrylic Acid) Nanogels for Theranostic Cancer Treatment", Journal of Biomedical Nanotechnology, 11(771), 2014. Link

  

24. Tianyue Jiang+, Ran Mo+, Adriano Bellotti, Jianping Zhou, Zhen Gu*, "Gel-Liposome-Mediated Co-Delivery of Anticancer Membrane-Associated Proteins and Small-Molecule Drugs for Enhanced Therapeutic Efficacy", Advanced Functional Materials, 24(2295), 2014. (Highlighted as a Cover Story; Monthly most-read article) *Featured by Molecular Therapy, Materials Today, Materials View, Science Daily, Kurzweilai, "Wiki"-Nanomedicine, News Observer, FierceDrugDelivery, Triangle Business Journal.) Link

  

23. Jin Di, Jennifer Price, Xiaoning Jiang, Yun Jing, Zhen Gu*, "Ultrasound-Triggered Regulation of Blood Glucose Levels Using Nano-Network", Advanced Healthcare Materials, 3(811), 2014. (Highlighted as a Cover Story) *Featured by Science Daily, The Guardian, UK Mail Daily, Kurzweilai, The Engineer. Link

  

2013

22. Zhen Gu, Tram T. Dang, Minglin Ma, Benjamin C. Tang, Hao Cheng, Shan Jiang, Yizhou Dong, Yunlong Zhang, Daniel G. Anderson*, "Glucose-Responsive Microgels Integrated with Enzyme Nanocapsules for Closed-Loop Insulin Delivery", ACS Nano, 7(6758), 2013. ( most-read article in ACS Nano during July-August, 2013; Highlighted by Science Daily, Kurzweilai, FierceDrugDelivery, AIP-Inside Science.) Link

  

21. Yunlong Zhang, Jeisa M. Pelet, Daniel A. Heller, Yizhou Dong, Delai Chen, Zhen Gu , Brian J. Joseph, Jasmine Wallas, and Daniel G. Anderson*, "Lipid-Modified Aminoglycoside Derivatives for in vivo siRNA Delivery", Advanced Materials, 25(4641), 2013. (Highlighted as a Cover Story) Link

  

20.Qun Wang, Zhen Gu, Syed Jamal, Michael S. Detamoreand Cory Berkland, "Hybrid Hydroxyapatite Nanoparticle Colloidal Gels are Injectable Fillers for Bone Tissue Engineering", Tissue Engineering, 19(2586), 2013. Link

  

19. Zhen Gu, Alex Aimetti, Qun Wang, Tram T. Dang, Yunlong Zhang, Omid Veiseh, Hao Cheng, Robert Langer, Daniel G. Anderson, "Injectable Nano-Network for Glucose-Mediated Insulin Delivery", ACS Nano, 7(4194), 2013. (Highlighted as a Front Cover; Top 3 most-read article in ACS Nano during 2013; Featured by TIME Magazine, Fox News, The Guardian, Science Daily, C&EN, MIT Weekly Best News, Editor's Choice of Science Translational Medicine, Nano Today, "Wiki"-NanomedicineLink

  

18. Tram T. Dang, Anh V. Thai, Jeremy E. Slosberg, Joshua Cohen,, Minglin Ma, Joshua Doloff, Jennifer Hollister-Lock, Zhen Gu, Hao Cheng, Gordon Weir, Robert Langer, Daniel G. Anderson, "Enhanced function of immuno-isolated islets in diabetes therapy by co-encapsulation with an anti-inflammatory drug", Biomaterials, 34(5792), 2013. Link

  

17. Muxun Zhao, Biliang Hu, Zhen Gu, Kye-ll Joo, Pin Wang, Yi Tang, "Degradable Polymeric Nanocapsule for Efficient Intracellular Delivery of a High Molecular Weight Tumor-Selective Protein Complex", Nano Today, 8(11), 2013. Featured by Science Daily, "Wiki"-Nanomedicine. Link

  

Before 2012

16. Zhen Gu*, Anuradha Biswas, Muxun Zha, Yi Tang*, "Tailoring Nanocarriers for Intracellular Protein Delivery", Chemical Society Reviews, 40(3638), 2011. (Corresponding author, invited manuscript)  Link

 

15. Muxun Zhao, Anuradha Biswas, Biliang Hu, Kye-Il Joo, Pin Wang, Zhen Gu*, Yi Tang*, "Redox-Responsive Nanocapsules for Intracellular Protein Delivery", Biomaterials, 32(5223), 2011. (Corresponding author Link

  
 
14. Kye-Il Joo, Yun Fang, Yarong Liu, Liang Xiao, Zhen Gu, April Tai, Chi-Lin Lee, Yi Tang, Pin Wang*,"Enhanced Real-Time Monitoring of Adeno-Associated Virus Trafficking by Virus-Quantum Dot Conjugates", ACS Nano, 5(3523), 2011. Link
 
13. Zhen Gu*, Muxun Zhao, Yuewei Sheng, Laurent A. Bentolila, Yi Tang*, "Detection of Mercury Ion by Infrared Fluorescent Protein and Its Hydrogel-Based Paper Assay", Analytical Chemistry, 83(2324), 2011. (Corresponding author)  Link
 
 
12. Anuradha Biswas , Kye-Il Joo, Jing Liu , Muxun Zhao , Guoping Fan , Pin Wang , Zhen Gu* , Yi Tang*, "Endoprotease-Mediated Intracellular Protein Delivery Using Nanocapsules", ACS Nano, 5 (1385)2011. (co-corresponding author)  Link
 
 
 

11. Bin Sun, Min-Jie Sun,  Zhen Gu, Qun-Dong Shen*, Shao-Jun Jiang, Yu Wang, "Conjugated Polymer Fluorescence Probe for Intracellular Imaging of Magnetic Nanoparticles", Macromolecules, 43 (10348), 2010. Link

  
 
10. Zhen Gu, Anuradha Biswas, Kye-Il Joo, Biliang Hu, Pin Wang,  Yi Tang*, "Probing Protease Activity by Single-Fluorescent-Protein Nanocapsules", Chemical Communications, 46 (6467), 2010. Link
 

 
 

9. Zhen Gu* and Yi Tang*, "Enzyme-Assisted Photolithography for Spatial Functionalization of Hydrogels", Lab on a Chip, 10 (1946), 2010.(Highlighted as a Front Cover, Corresponding author) Link

 

8. Zhen Gu, Xiao-Yuan Chen, Qun-Dong Shen, Hai-Xiong Ge, Hai-Hua Xu, "Hybrid Nanocomposites of Semiconductor Nanoparticles and Conjugated Polyelectrolytes and Their Application as Fluorescence Biosensors", Polymer, 51 (902), 2010. Link

 
 
 
7. Ming Yan+, Juanjuan Du+, Zhen Gu, Min Liang, Yufang Hu, Wenjun Zhang, Tatiana Segura, Zheng Liu, Yi Tang*, Yunfeng Lu*, "A Novel Intracellular Protein Delivery Platform Based on Single-Protein Nanocapsules", Nature Nanotechnology, 5(48), 2010. (Highlighted in Science Daily, C&EN) Link

6. Zhen Gu, Ming Yan, Biliang Hu, Kye-Il Joo, Anuradha Biswas, Yu Huang, Yunfeng Lu*, Pin Wang* and Yi Tang*, "Protein Nanocapsule Weaved with Enzymatically Degradable Polymeric Network", Nano Letters, 12(4533), 2009. (Featured in Journal of World News and the homepage of Nano Letters) Link

 
 
5. Zhen Gu*, Suxian Huang, Yong Chen*, "Biomolecular Nanopatterning by Magnetic Electric Lithography", Angewandte Chemie International Edition, 48(952), 2009. (Highlighted as a Front Cover, Corresponding author) Link
 
4. Lei Zhang, Zhen Gu, Zhiping Yu, Xiangqing He, and Yong Chen. "A CMOS Microarray with On-chip Decoder/Amplifier and Its Integration with Bio-Nano-System", Journal of Semiconductors, 29(10) (1947), 2008. Link
 

 3. Qianxi Lai, Zhiyong Li, Lei Zhang, Xuema Li, William F. Stickle, Zuhua Zhu, Zhen Gu, Theodore I. Kamins, R. Stanley Williams, and Yong Chen* "An Organic/Si Nanowire Hybrid Field Configurable Transistor", Nano Letters, 3 (876), 2008. Link

 

2. Zhen Gu, Yong-Jun Bao, Yang Zhang, Mu Wang, Qun-Dong Shen*, "Anionic Water-Soluble Poly(phenylenevinylene) Alternating Copolymer:  High-Efficiency Photoluminescence and Dual Electroluminescence", Macromolecules, 39 (3125), 2006. Link

 

1. Zhen Gu, Qun-Dong Shen*, Juan Zhang, Chang-Zheng Yang, "Dual Electroluminescence from a Single-Component Light-emitting Electrochemical Cell Based on Water-Soluble Conjugated Polymer", Journal of Applied Polymer Science, 100 (2930), 2006. Link


Book Chapters

  • 1. Zhen Gu*, Yi Tang, Yong Chen. "Fabrication of Biomolecular Nanopatterns" Chapter in: F. Columbus " Advances in Nanotechnology". NOVA Scientific Publisher. 2010.

   2. Yuyan Weng, Zhen Gu* "Hydrogels for Drug Delivery" Chapter in: J. Chan, C. Xu "Perspectives in Micro and Nanotechnology for Biomedical Applications". Imperial College Press, UK, 2014.

   3. Wanyi Tai, Zhen Gu* "Enzyme Nanocapsules for Glucose Sensing and Insulin Delivery" Chapter in: P. Grunwald "Biocatalysis and Nanotechnology". PanStanford Publishing, Singapore, 2014.

   4. Wujin Sun, Zhen Gu* "RCA-generated self-degradable DNA nanoclews for pH-responsive delivery of anticancer drugs" Chapter in: V. Demidov "Rolling Circle Amplification". Springer, 2016.

   5. Dennis B. Pacardo, Frances Ligler*, Zhen Gu* “Dual-Wavelength-Triggered Gold Nanorods for Anticancer Treatment” Chapter in: S. H. Petrosko et al. “Biomedical Nanotechnology: Methods and Protocols”. Springer Press, 2016.

   6. Yuqi Zhang, Jicheng Yu, Zhen Gu* “Hypoxia-Sensitive Vesicles for Glucose-Responsive Insulin Delivery” Chapter in: S. H. Petrosko et al. “Biomedical Nanotechnology: Methods and Protocols”. Springer Press, 2016.- Copyright -

All of the publications contained in this website are protected under United States and international copyright laws and may not be reproduced or distributed in any form without the expressed written permission of its respective publisher.